Vyhláška o ochraně psů a koček

Nová vyhláška na ochranu psů a koček

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna Vyhláška č. 384/2021 Sb., o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování. Vyhláška vstoupila v platnost 1.11.2021 a chovatelé psů s průkazem původu a nejen oni, by se s ní měli seznámit.

Vyhláška se vztahuje na sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, chovatele, kteří jsou jejich členy, podnikatele, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatele, kteří chovají 3 a více fen a kteří chovají psa za účelem rozmnožování.

V §1 vyhlášky je specifikováno, kterých psů a fen se vyhláška týká. Jedná se o:
1. březí nebo kojící fenu,
2. fenu, která není březí nebo kojící,
3. samce psa nebo
4. štěně chované společně s matkou, nebo fenou nahrazující jeho matku.

Podle zveřejněného odůvodnění vyhlášky je chovem za účelem rozmnožování myšlen chov těch zvířat, která jsou předurčena k rozmnožování, bez ohledu na aktuální období života. Máte-li doma chovnou fenku nebo chovného psa, musíte počítat s tím, že vyhláška platí i pro vás a to bez ohledu na to, zda momentálně máte štěňata nebo zda váš pes právě kryje.

Poprvé je v podobném předpise zakotvena definice výběhu, kotce, boudy a také klece. Potěšitelné je, že chov psů v klecích je zakázán a klec je možné použít jen pro nutně potřebnou dobu např. v případě nemocného jedince.

Ve vyhlášce jsou uvedeny obecně platné požadavky týkající se velikosti prostor, v kterých jsou psi a fenky drženi, nároků na možnost udržování těchto prostor, přístup k dennímu světlu, na venčení psů a možnost jejich pohybu. Požadavky se vztahují i k bytovým chovům. Jestliže tedy chovatel chová zvířata v bytě, musí tento byt splňovat požadavky stanovené pro kotec a to i z hlediska rozměrů. Vychází se z toho, že chovatel by neměl chovat v bytě více zvířat, než kolika z nich dokáže zajistit odpovídající prostor.

Ilustrační foto: Jan Tichý
Ilustrační foto: Jan Tichý

Pozornost vyhláška věnuje i socializaci psů a štěňat a uveden je také požadavek na hračky pro dospělé psy. V této souvislosti je důležitá povinnost zajistit navykání psů na kontakt s člověkem a na manipulaci při běžných chovatelských úkonech. To je bod, který běžnému chovateli přijde samozřejmý, ale v nechvalně známých množírnách zcela chybí.

Chovatelé psů asi vědí, že Zákonem na ochranu zvířat proti týrání je stanoven minimální věk pro využití v chovu, a že se liší podle kohoutkové výšky plemene. Platí, že fenku je možné krýt do ukončeného osmého roku věku. U psa není horní věková hranice stanovena.

Vyhláška změnila pravidlo, které se týká možnosti výjimky pro fenky starší osmi let. Změnilo se ustanovení, podle kterého lze udělit výjimku, jejíž možnost byla dříve v podstatě neomezená. Dnes je to jinak výjimku lze povolit jen do ukončeného devátého roku věku fenky. Jako dříve je požadováno veterinární potvrzení, které musí obsahovat vyjádření, že zdravotní stav zvířete umožňuje březost bez nadměrných rizik. Vyšetření zvířete musí být provedeno a potvrzení musí být vydáno nejpozději na začátku říje, v jejímž průběhu má být fenka krytá, nejdříve však jeden měsíc před začátkem této říje. Podobná potvrzení vystavuje i LABVET, ale vždy s ohledem na skutečný zdravotní stav a kondici fenky.

Poslechněte si naše podcasty na různá témata
Poslechněte si naše podcasty na různá témata

Součástí vyhlášky jsou tabulky s minimálními požadavky na rozměry prostor určených pro psy. Rozhodující je přitom kohoutková výška, počet psů a také to zda se jedná o fenku se štěňaty. Specifikován je i požadavek na velikost boudy.

Důležitá jsou přechodná ustanovení zakotvená v §15. Podle nich se vyhláška v plném znění vztahuje na chovatele, kteří zahájili chov po nabytí účinnosti vyhlášky, tedy po 1. 11. 2021. Pro chovatele, kteří zahájili chov dříve, je v případě psů §8 a v případě koček §12 (hovoří o velikosti minimálních prostor) a příloh, které je specifikují, stanoveno přechodné období a pro ně budou platit od 1. července 2022.

Některá ustanovení chovatelům nemusí vyhovovat. Českomoravská kynologická unie vyhlášku připomínkovala, ale ne všechny požadavky byly do vyhlášky zapracovány. Plné znění vyhlášky najdete ve Sbírce zákonů.